Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (overhang)
  nhô ra, chìa ra ở trên
  vách đá chìa ra ở trên sông
  Danh từ
  phần nhô (chìa) ra
  a bird's nest under the overhang of the roof
  tổ chim dưới phần (chìa ra) của mái nhà