Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bản đồ
  a map of Vietnam
  bản đồ Việt Nam
  a street map of Lon-don
  bản đồ đường phố Luân –Đôn
  put somebody (something) on the map
  làm cho nổi tiếng; làm cho thành quan trọng
  cách diễn xuất của chị ta trong vở kịch đã thực sự làm cho chị trở thành một diễn viên kịch nổi tiếng
  wipe something off the map
  xem wipe
  Động từ
  (-pp-)
  vẽ lên bản đồ
  một vùng đất chưa khai phá chưa được ghi trên bản đồ
  ( + out )
  sắp xếp, xếp đặt; vạch ra
  map out a strategy
  vạch ra một chiến lược
  trình bày một cách chi tiết
  anh ta trình bày một cách chi tiết ý kiến của mình về dự án mới

  * Các từ tương tự:
  map-reader, mapi, maple, maple sugar, maple syrup, mapless, mapmaker, mapmaking, mappable