Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chỗ phình, chỗ phồng
  what's that bulge in your pocket?
  cái gì phồng lên trong túi anh ta thế?
  (khẩu ngữ) sự tăng nhất thời (về số lượng)
  a population bulge
  sự tăng dân số nhất thời
  Động từ
  bulge [out] [with something]
  phồng lên
  tôi không ăn thêm được chút nào nữa. Bụng tôi đang căn phồng lên đây này.
  túi phồng đầy táo