Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái bướu (lạc đà, người gù lưng)
  mô đất, gò đất
  give somebody the hump
  làm buồn phiền ai
  over the hump
  qua được nhiều khó khăn nhất của một công việc
  Động từ
  [+ up] dồn thành đống, làm thành ụ
  hump up the bed clothes
  dồn các khăn trải giường thành đống
  vác lên vai, vác lên lưng
  hump one's swag
  vác gói quần áo lên vai
  (lóng) ăn nằm với (ai)

  * Các từ tương tự:
  humpback, humpback bridge, humpbacked, humpbacked bridge, humped, humph, humpless, humpty-dumpty, humpy