Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

protrude /prə'tru:d/  /prəʊ'tru:d/

 • Động từ
  [làm] nhô ra, [làm] thò ra;[làm] lồi ra
  mắt lồi
  răng hô
  một tảng đá nhô ra từ mặt vách đá

  * Các từ tương tự:
  protrudent