Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extrude /ik'stru:d/  

 • Động từ
  bóp ra, ấn ra
  extrude glue from a tube
  bóp hồ ra khỏi ống
  đùn qua khuôn thành sợi
  đùn thành sợi mảnh

  * Các từ tương tự:
  extruder