Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ at)
  trợn tròn mắt nhìn
  anh ta trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn nàng
  con ếch mắt lồi

  * Các từ tương tự:
  goggle-box, goggle-eyed, goggles