Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

goggle-eyed /'gɔglaid/  

  • Tính từ
    trố mắt
    [có] mắt lồi