Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm sửng sốt
    chúng tôi sửng sốt khi đọc thư anh

    * Các từ tương tự:
    astounding, astoundingly