Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stupefy /'stju:pifai/  /'stu:pifai/

  • Động từ
    làm u mê, làm lú lẫn
    bị rượu làm cho u mê lú lẫn
    làm kinh ngạc; làm ngạc nhiên
    tôi ngạc nhiên trước những điều tôi đã đọc được