Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thường vị ngữ)
    kinh ngạc