Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dumbfound /dʌm'faʊnd/  

  • Động từ
    (cách viết khác dumfound) (chủ yếu dùng ở dạng bị động)
    làm cho sửng sốt lặng đi
    chúng tôi hoàn toàn sửng sốt lặng đi trước sự bất lịch sự của cô ta