Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    so le; được đặt so le