Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsteadily /,ʌn'stedili/  

  • Phó từ
    [một cách] loạng choạng, [một cách] lảo đảo
    [một cách] không đều, [một cách] không ổn định