Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] run run
    [một cách] ọp ẹp, [một cách] lung lay, [một cách] không vững