Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [theo hình] chữ chi; ngoằn ngoèo
  a zigzag road
  con đường ngoằn ngoèo
  Danh từ
  đường chữ chi
  Động từ
  (-gg-)
  làm thành hình chữ chi, ngoằn ngoèo
  con đường hẹp chạy ngoằn ngoèo lên vách đá

  * Các từ tương tự:
  zigzagging, zigzaggy