Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rearrange /ri:ə'reindʒ/  

 • Động từ
  sắp xếp lại; bố trí lại
  anh có thích cách tôi sắp xếp lại gian buồng không?
  let's rearrange the match for  Saturday
  ta hãy bố trí lại cuộc thi đấu vào ngày thứ bảy tuần sau

  * Các từ tương tự:
  rearrangement