Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm hoảng hốt, làm nhảy chồm lên do hoảng hốt
  tiếng động bất chợt trong bụi cây làm con ngựa anh ta nhảy chồm lên
  anh ta lộ vẻ hoảng hốt trên gương mặt

  * Các từ tương tự:
  startler