Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ spool)
  guồng (quay tơ, đánh chỉ…)
  ống, cuộn (phim, bảng từ…)
  a cable reel
  cuộc dây cáp
  bộ phim sáu cuộn
  Động từ
  (+ in) quấn vào cuộn;(+ out) tháo từ cuộn ra
  (+ off) đọc lưu loát, lặp lại lưu loát
  reel off a poem
  đọc lưu loát một bài thơ
  Động từ
  loạng choạng, lảo đảo
  (nghĩa bóng) quay cuồng
  đầu óc nó quay cuồng khi nó hay tin đó
  đường phố như quay cuồng trước mắt nó
  Danh từ
  điệu vũ quay, điệu vũ rin (cho hai hoặc bốn cặp)
  nhạc [cho] vũ quay, nhạc [cho] vũ rin

  * Các từ tương tự:
  reel-pot, reelection, reeler, reeligible, reelingly