Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enumerate /i'nju:məreit/  /i'nu:məreit/

  • Động từ
    liệt kê
    she enumerates the items we had to buy: sugar, tea, soap, ect.
    bà ta liệt kê các thứ chúng tôi phải mua: đường, trà, xà phòng v.v…