Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disconcerted /,diskən'sɜ:tid/  

  • Tính từ
    bối rối
    a disconcerted glance
    cái liếc nhìn bối rối