Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  hay bị nôn mửa; cảm thấy buồn nôn
  travelling on a bus makes me feel queasy
  đi xe buýt làm tôi cảm hấy buồn nôn
  cô ta kêu là dạ dày cô ta hay cảm thấy buồn nôn