Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apprehensive /,æpri'hensiv/  

 • Tính từ
  sợ hãi, e sợ; lo lắng
  apprehensive about the results of the exams
  lo lắng về kết quả thi
  apprehensive for somebody's safety
  e sợ cho sự an toàn của ai

  * Các từ tương tự:
  apprehensively, apprehensiveness