Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apprehensively /,æpri'hensivli/  

  • Phó từ
    [một cách] sợ hãi;[một cách] e sợ;[một cách] lo lắng