Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (+ about; that)
  cảm thấy lo lắng, bồn chồn
  be worried about one's job
  lo lắng về công việc
  be worried about one's husband
  lo lắng về chồng mình
  I'm worried that you wouldn't come back
  tôi lo là anh không trở lại
  những người họ hàng đang lo lắng chờ ở sân bay

  * Các từ tương tự:
  worriedly