Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tenterhooks /'tentəhʊks/  

  • Danh từ
    [be] on tenterhooks
    [trong tình trạng] bồn chồn hồi hộp
    chúng tôi bồn chồn hồi hộp hàng giờ trong khi các vị giám khảo đang quyết định xem ai là người thắng