Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (thường ở dạng bị động)
  làm xao xuyến; làm lo lắng
  chúng tôi lo lắng khi nghe tin nó biến mất

  * Các từ tương tự:
  perturbable, perturbation, perturbational, perturbative, perturbeb