Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    làm đảo lộn, làm xáo trộn
    làm xôn xao, làm xao xuyến, làm lo sợ