Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm quẫn, làm rối
  đầu tóc tôi rối cả lên
  [làm cho] thối, [làm cho] ung (trứng)

  * Các từ tương tự:
  addle-brained, addle-head, addle-pate