Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

addle-brained /'ædl'breind/  

  • Tính từ
    đầu óc lẫn quẫn, quẫn trí, rối trí