Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

worriedly /'wʌridli/  

  • Phó từ
    [một cách] lo lắng, [một cách] bồn chồn