Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disquiet /dis'kwaiət/  

 • Danh từ
  sự lo lắng
  Động từ
  làm lo lắng
  rất lo lắng vì sự ủng hộ của quần chúng giảm sút

  * Các từ tương tự:
  disquieting, disquietingly, disquietness, disquietude