Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disquietingly /dis'kwaiətiηli/  

  • Phó từ
    [một cách] đáng lo lắng
    a disquietingly large number of accidents
    con số tai nạn lớn một cách đáng lo ngại