Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disquieting /dis'kwaiətiη/  

 • Tính từ
  gây lo lắng
  disquieting news
  tin tức gây lo lắng

  * Các từ tương tự:
  disquietingly