Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đau khổ, khổ não
  an anguished heart
  con tim đau khổ
  anguished cries
  tiếng kêu đau khổ