Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  do dự, lưỡng lự, chần chừ
  I'm rather hesitant about signing
  tôi cứ thấy do dự khi ký vào đây

  * Các từ tương tự:
  hesitantly