Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm lúng túng, làm bối rối
    bị các câu hỏi khiếm nhã làm cho bối rối

    * Các từ tương tự:
    discomfiture