Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) làm phiền; làm bối rối, làm lúng túng