Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    với vẻ không hiểu; bối rối
    chị ta lắng nghe, với vẻ mặt bối rối

    * Các từ tương tự:
    puzzledom