Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự ném, sự vứt, sự quăng, sự liệng
  khoảng ném xa
  (thể dục,thể thao) sự vật ngã, sự quăng xuống đất
  (địa lý,địa chất) xê dịch của phay
  Ngoại động từ threw; thrown
  ném, vứt, quăng, quẳng, liệng, lao
  lao tới, xông tới trước
  (thể dục,thể thao) vật ngã
  vật ngã một địch thủ
  (nghĩa bóng) ném vào, mang vào, đưa vào
  bỏ ai vào tù
  đem hết sức mình vào một việc gì
  đưa mắt nhìn, lườm
  soi sáng (nêu rõ) một vấn đề
  (nghĩa bóng) làm cho rơi vào, bỗng đẩy vào (một tình trạng)
  làm cho đám đông rối loạn
  to be thrown upon
  thuộc về, rôi vào đầu (ai) trách nhiệm, công việc)
  lột (da); thay (lông)
  rắn lột da
  chim thay lông
  đẻ (thỏ, chim bồ câu...)
  xe (tơ)
  nắn hình, trau (đồ gốm trên bàn quay)
  Nội động từ
  ném, quăng
  chơi súc sắc
  to throw about
  quẳng chỗ này chỗ nọ, vứt bừa bãi, vung phí
  xài phí tiền bạc
  to throw aside
  quẳng ra một bên, ném ra một bên
  to throw away
  ném đi, vứt đi, liệng đi, bỏ rơi vãi
  vứt con bài xấu
  bỏ qua một cơ hội
  bỏ phí cuộc đời, hy sinh cuộc đời một cách vô ích
  chỉ uổng lời
  advice is thrown away on him
  khuyên hắn chỉ phí lời
  cô ta lấy một tên vô lại thật là phí cả cuộc đời
  to throw back
  ném lại, quăng trở lại; đẩy lùi; phản chiếu, phản xạ
  phản chiếu lại một phần ánh sáng
  (sinh vật học) lại giống
  to throw by
  để lại, bỏ lại, gạt ra
  to throw in
  ném vào, vứt vào; xen vào; thêm
  bắt tay vào, lao mình vào
  to throw off
  ném đi, quăng đi; phun ra; bỏ, bỏ đi
  bỏ (thoát khỏi) những kẻ đuổi theo
  đưa ra một bài thơ trào phúng
  thả (chó săn)
  (nghĩa bóng) bắt đầu, khởi sự
  làm cho trật bánh (xe lửa)
  cởi (quần áo)
  to throw out
  ném ra, quăng ra; đuổi ra, đẩy ra; phóng ra, phát ra
  ưỡn ngực ra
  thách đấu
  đem toàn sức, bắt tay ào
  vượt, át; phá ngang
  văng (lời thoá mạ)
  phủ nhận, bác (một đạo luật)
  đâm (rễ)
  to throw over
  rời bỏ
  to throw together
  hợp lại, tập trung lại, tụ họp lại
  to throw up
  (y học) thổ ra, nôn ra
  kéo lên (mành mành...)
  bỏ, thôi (việc)
  trợn mắt lên (sợ hãi)
  to throw in one's lot with someone
  cùng chia sẻ số phận với ai
  to throw oneself down
  nằm vật xuống
  to throw oneself on (upon)
  phó mặc cho
  phó mặc cho toà xét xử
  to throw open
  mở to, mở tung, mở mạnh; (nghĩa bóng) mở cửa, để mặc
  mặc cho tha hồ nhung lạm
  to throw up the sponge
  chịu thua (đánh quyền Anh...)