Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

squander /'skwɒndə[r]/  

 • Động từ
  (+ on)
  phung phí; hoang phí (tiền của; thì giờ)
  tiết kiệm được đồng nào là anh ta cho vào rượu hết
  squander a valuable opportunity
  bỏ phí mất một dịp quý giá

  * Các từ tương tự:
  squanderer, squandering, squanderingly, squandermania