Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  toả ra
  cái lò tỏa sức nóng
  sức nóng tỏa từ lò ra
  niềm hạnh phúc toả ra từ đôi mắt cô ta
  five roads radiate from this point
  năm con đường toả ra từ điểm này

  * Các từ tương tự:
  radiate-veined