Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  /di'skɑ:d/
  bỏ, loại bỏ, vứt bỏ (quần áo, thói quen, lòng tin…)
  quần áo cũ loại bỏ đi
  discard outdated belief
  bỏ những tín ngưỡng đã lỗi thời
  chui (một quân bài)
  Danh từ
  /'diskɑ:d/
  quân bài chui
  vật loại bỏ đi