Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (forwent; forgone)
  từ bỏ, thôi không nhận
  anh không nên bỏ cơ hội nghe tay dương cầm nổi tiếng thế giới ấy

  * Các từ tương tự:
  forgone, forgot, forgotten