Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ from)
  loại ra, loại bỏ
  eliminate mistakes from one's writing
  loại bỏ các sai sót trong bài viết của mình
  eliminate waste matter from the body
  bài tiết chất phế thải ra khỏi cơ thể
  anh ta bị loại [ra khỏi trận đấu] ở vòng thứ tư
  (khẩu ngữ) khử (ai) đi
  tên độc tài đó đã khử tất cả đối thủ chính trị của mình