Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exterminate /ik'stɜ:mineit/  

 • Động từ
  tiêu diệt
  exterminate all the inhabitants of the village
  tiêu diệt toàn bộ dân làng
  exterminate rats to prevent the spread of disease
  tiêu diệt chuột để đề phòng sự lan truyền bệnh