Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cỏ dại
  (khẩu ngữ, xấu) người gầy gò ốm yếu
  người mềm yếu, người bạc nhược
  (khẩu ngữ, số ít, cũ hoặc đùa)(the weed) thuốc lá
  (khẩu ngữ) cần sa
  Động từ
  nhổ cỏ, giẫy cỏ
  weed something (somebody) out
  loại bỏ
  loại bỏ những cây con yếu nhất

  * Các từ tương tự:
  weed-end, weed-killer, weeder, weedery, weedgrown, weedhead, weeding, weedkiller, weedless