Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

annihilate /ə'naiəleit/  

  • Động từ
    tiêu diệt, tiêu hủy
    quân thù đã bị tiêu diệt