Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extirpate /'ekstəpeit/  

  • Động từ
    trừ tiệt, trừ tận gốc
    extirpate social evils
    trừ tiệt tệ nạn xã hội