Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

liquidate /'likwideit/  

  • Động từ
    thanh toán, thanh lý
    thanh toán (bóng) các đối thủ chính trị